Japanese Kanji Grade 5 List and Their Meanings

We have learned all characters of Kanji grade 5, there are 185 Kanji that are taught in Grade 5 in Japanese schools. So that means, we have passed Grade 5 and now we will be in Grade 6 Japanese elementary school^^. But before we start learning Japanese kanji grade 6 let's go over all kanji characters in grade 5 to ensure we have memorized them well first. Here are the 185 kanji that we learned in grade 5
.

Kanji Grade 5 List

Kanji Onyomi Kunyomi Meaning
atsu - pressure
i utsu-ru, utsu-su to transfer
in yo-ru cause, come from
ei naga-i everlasting
ei itona-mu conduct, management
ei - defense
eki, i yasa-shii easy
eki - gain
eki - liquid
en - played
ou - response
ou - often
ou sakura cherry blossoms
on - favor
ka - passable
ka, ke kari provisional
ka atai value
ka, ga kawa river
ka su-giru, su-gosu, ayama-tsu to pass
ga - helan
kai kokoroyo-i pleasant
kai, ge to-ku, to-keru to solve
kaku, kou - status
kaku tashi-kameru sure
gaku hitai amount
kan - published
kan miki stem
kan na-reru, na-rasu be used to
gan, gen me, manako eyeball
ki moto, motoi basis
ki yo-ru distance, visit
ki - regulation
gi waza art, technique
gi - righteousness
gyaku saka, saka-rau opposite
kyuu, ku hisa-shii long time
kyuu - old/former
kyo i-ru to have, to exist
kyo yuru-su to allow, forgiveness
kyou, kei sakai situation
kin - average
kin - forbidden
ku - phrase
gun mura-garu, mu-reru group
kei, kyou he-ru, ta-tsu pass
ketsu isagiyo-i manly
ken - case
ken - ticket
ken kewa-shii steep
ken - to search
gen ka-giru limit
gen arawa-reru, arawa-su reality, appear
gen he-ru, he-rasu decrease
ko yue late
ko - individual
go - guard
kou ki-ku effective
kou atsu-i thick
kou tagaya-su plow
kou - mineral
kou kama-u, kama-eru care
kou, kyou oso-ru, oko-su raise up
kou - lecture
kon ma-jiru, ma-zeru to mix
sa - audit
sai, sa futata-bi one more
sai wazawa-i disaster
sai tsuma wife
sai to-ru to take
sai kiwa verge
zai a-ru exist
zai, sai - assets
zai tsumi crime, sin
zatsu, zou - crude
san su-i oxygen
san - approve
shi sasa-eru support
shi kokoroza-su, kokorozashi ambition
shi eda branch
shi - master, teacher
shi - resource
shi ka-u to feed
shi, ji shime-su to indicate
ji ni-ru similar
shiki - knowledge
shitsu, shichi - quantity
sha - hostel
sha ayama-ru to forgive
ju sazu-keru, sazu-karu to grant
shuu, shu osa-meru, osa-maru to fix
jutsu no-beru to describe/express
jutsu - art, way
jun - standard
jo - opportunity
shou mane-ku to invite
shou uketamawa-ru agree
shou - certificate
jou - article
jou - shape, state
jou tsune regular
jou, sei nasa-ke mercy
shoku, shiki o-ru weave
shoku - occupation
sei - system
sei, shou - personality, gender
sei, shou matsurigoto government
sei ikio-i power
sei - soul
sei - to set
zei - tax
seki se-meru to blame
seki - achievement
setsu tsu-gu to connect
setsu mou-keru setting
zetsu shita tongue
zetsu ta-eru, ta-tsu extinct
sen zeni money, zenny
so - joey
so, su moto element
sou - total
zou tsuku-ru to create
zou - image
zou fu-eru, fu-yasu increase
soku nori rule
soku haka-ru to measure
zoku - genus
ritsu hiki-iru to lead
son sokona-u, soko-neru loss, damage
退 tai shirizo-ku to resign
tai ka-su to lend
tai - state
dan, tan - group
dan kotowa-ru, ta-tsu to refuse
chiku kizu-ku to build
chou ha-ru to stretch, strain
chou, tei sa-geru carry in the hand
tei hodo degree
teki - suitable
teki kataki enemy
tou su-beru supervise
dou - copper
dou michibi-ku to lead, to guide
toku - virtue
doku hito-ri alone, single
nin maka-seru, maka-su to entrust
nen mo-eru, mo-yasu to burn
nou - ability
ha yabu-reru, yabu-ru to tear
han oka-su offenses, commit
han, ban - seal, stamp
han - edition
hi kura-beru to compare
hi ko-eru, ko-yasu to fertilize, grow fat
hi - not
bi sona-eru, sona-waru to provide, prepare
hyou tawara straw bag
hyou - evaluation
hin, bin mazu-shii poverty
fu nuno cloth
fu - wife
fu, fuu to-mu, tomi wealth
bu, mu - military
fuku - recovery
fuku - duplicate
futsu, butsu hotoke buddha, france
hen a-mu to knit
ben - valve
ho, hou tamo-tsu keep, preserve
bo haka grave
hou muku-iru to inform
hou yuta-ka rich
bou fuse-gu anti-, to prevent
貿 bou - trade
bou aba-ku, aba-reru violence
mu tsuto-meru duty
mu yume dream
mei mayo-u get lost, stray
綿 men wata cotton
yu - transfer
yo ama-ru, ama-ri not too, not much
yo azu-karu, azu-keru to save
you - content
ryaku - abbrevation
ryuu, ru to-meru, to-maru to stay
ryou - region

Also read: Japanese Kanji Grade 4 List and Their Meanings

How's everyone? Did you remember or forget? How many characters? All? A half? Or just a quarter of them?, I hope you can remember all of them. Ok, review lesson finished, see you again in kanji grade 6 lessons^^ jaa ne.

0 Response to "Japanese Kanji Grade 5 List and Their Meanings"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/