Japanese Grammar ~tsumori desu (~つもりです)

Grammar ~tsumori (~つもり)

JLPT Level: N5
Setsuzoku: futsuu-kei verb + tsumori
Meaning: Intention to do something
Reibun:
来月、私は日本に旅行するつもりです
raigetsu, watashi wa nihon ni ryokou suru tsumori desu
I intend to travel to Japan next month
私のパソコンは壊れちゃったから、新しいパソコンを買うつもりだ
watashi no pasokon wa kowarechatta kara, atarashii pasokon o kau tsumori da
because my personal computer was broken, so I intend to buy new personal computer
お前は何様のつもりだomae wa nanisama no tsumori dawho do you think you are
You can also attach つもり to negative verb to intend not to do something. Example:
2015年に結婚しないつもりです
nisenjuugonen ni kekkon shinai tsumori desu
I intend to not get married in 2015
今晩何も食べないつもりですkonban nani mo tabenai tsumori desuI intend to not eat anything this evening
or
2015年に結婚するつもりはありません
nisenjuugonen ni kekkon suru tsumori wa arimasen
I don't intend to get married in 2015
2015 アラビア語を勉強するつもりはありませんですか
arabiago o benkyou suru tsumori wa arimasen desu ka
Do you not intend to learn Arabic

0 Response to "Japanese Grammar ~tsumori desu (~つもりです)"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/