Learn Japanese Kanji Chapter 74 (造像増則測属率損退貸)

1. 造

meaning : to create
kunyomi : tsuku-ru
onyomi : zou
stroke : 10
kotoba : 造る=tsukuru=to create、製造=seizou=production
kanji create
2. 像

meaning : image
kunyomi : -
onyomi : zou
stroke : 14
kotoba : 想像=souzou=imagination
kanji image

3. 増

meaning : increase
kunyomi : fu-eru, ma-su
onyomi : zou
stroke : 14
kotoba : 増加=zouka=addition、増える=fueru=increase
kanji increase4. 則

meaning : regulation
kunyomi : nori
onyomi : soku
stroke : 9
kotoba : 規則=kisoku=regulation
kanji regulation
5. 測

meaning : to measure
kunyomi : haka-ru
onyomi : soku
stroke : 12
kotoba : 測る=hakaru=to measure、観測=kansoku=observation
kanji to measure

6. 属

meaning : genus
kunyomi : -
onyomi : zoku
stroke : 12
kotoba : 金属=kinzoku=metal
kanji genus
7. 率

meaning : to lead, rate
kunyomi : hiki-iru
onyomi : ritsu
stroke : 11
kotoba : 能率=nouritsu=efficiency、率いる=hikiiru=to lead
kanji to lead, rate
8. 損

meaning : loss
kunyomi : sokona-u, soko-neru
onyomi : son
stroke : 13
kotoba : 損ねる=sokonau=to damage、損害=songai=damage
kanji loss, damage
9. 退

meaning : retreat
kunyomi : shirizo-ku
onyomi : tai
stroke : 9
kotoba : 退職=taishoku=retirement、退屈=taikutsu=boredom
kanji boredom10. 貸

meaning : to lend
kunyomi : ka-su
onyomi : tai
stroke : 12
kotoba : 貸す=kasu=to lend、貸借=taishaku=loan
kanji lend


Yeah, we finished, dou desu ka minna? Muzukashii ka kantan desu ka? Ashita mo kono burogu ni issho ni benkyou shimashou ne, jaa, mata aimashou^^. see you guys.

0 Response to "Learn Japanese Kanji Chapter 74 (造像増則測属率損退貸)"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/