Learn Japanese Kanji Chapter 75 (態団断築張提程適敵統)

1. 態

meaning : state
kunyomi : -
onyomi : tai
stroke : 14
kotoba : 状態=joutai=state、態度=taido=attitude
kanji state
2. 団

meaning : group
kunyomi : -
onyomi : dan, tan
stroke : 6
kotoba : 集団=shuudan=group
kanji group

3. 断

meaning : refuse
kunyomi : ta-tsu, kotowa-ru
onyomi : dan
stroke : 11
kotoba : 断食=danjiki=fasting、断る=kotowaru=refuse
kanji refuse4. 築

meaning : to build
kunyomi : ki-zuku
onyomi : chiku
stroke : 16
kotoba : 建築=kenchiku=architecture、築く=kizuku=to build
kanji build
5. 張

meaning : stretch, strain
kunyomi : ha-ru
onyomi : chou
stroke : 11
kotoba : 張る=haru=to stretch/strain、出張=shucchou=business trip
kanji to stretch/strain
6. 提

meaning : carry in the hand
kunyomi : sa-geru
onyomi : tei, chou
stroke : 12
kotoba : 提出=teishutsu=submission
kanji carry in the hand
7. 程

meaning : degree
kunyomi : hodo
onyomi : tei
stroke : 12
kotoba : 程度=teido=degree
kanji degree
8. 適

meaning : suitable
kunyomi : -
onyomi : teki
stroke : 14
kotoba : 適当=tekitou=suitable
kanji suitable
9. 敵

meaning : enemy
kunyomi : kataki
onyomi : teki
stroke : 15
kotoba : 強敵=kyouteki=formidable enemy
kanji enemy10. 統

meaning : supervise
kunyomi : su-beru
onyomi : tou
stroke : 12
kotoba : 伝統=dentou=tradition
kanji supervise


Previous kanji lesson: Learn Japanese Kanji Chapter 74

Finally we finished, dou desu ka minna? Muzukashii ka kantan desu ka? Ashita mo kono burogu ni issho ni benkyou shimashou ne, jaa, mata aimashou^^. see you guys.

0 Response to "Learn Japanese Kanji Chapter 75 (態団断築張提程適敵統)"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/