Japanese Kanji Grade 6 List and Their Meanings

Mina-san konbanwa, good evening everyone, glad to see again learners, this time we will go over the all characters of Kanji grade 6, maybe there are 180 characters in kanji grade 6, I hope you remember at least a half of them^^ if not, I recommend you to learn it again, well let's review.

Kanji Grade 6 List

Kanji Onyomi Kunyomi Meaning
i koto-naru different
I, yui - legacy
iki - area
u - woo
ei utsu-ru, utsu-su, ha-eru to reflect
en no-biru, no-beru to widen
沿 en so-u follow
ga ware, wa we, I
hai kai ash
kaku - expansion
kaku kawa reformation
kaku - pavilion
katsu wa-ru, sa-ku to divide
kabu - strain, stock
kan ho-su, ho-ru to dry
kan ma-ku, maki to roll
kan mi-ru to look after
kan - simple
ki abu-nai, aya-ui dangerous
ki tsukue table
ki - volatile
ki tatto-I, touto-i precious
gi ragu, utaga-u doubt, suspect
kyuu su-u to suck
kyou, ku tomo, sona-eru to offer
kyou mune chest, breast
kyou, gou sato township
kin, gon tsuto-meru, tsuto-maru to serve
kin suji muscle
kei - system, lineage
kei uyama-u respect
kei - to warn, warning
geki - drama
geki hage-shii intense
ketsu ana hole
ken kinu silk
ken - right, authority
ken - constitution
gen minamoto source
gen, gon kibi-shii, ogoso-ka strict
ki, ko onore self
ko yo-bu to call
go ayama-ru error
kou, gou - queen
kou - fitial piety
kou, ou - emperor
kou, ku kurenai, beni crimson
kou fu-ru, o-riru fall, go down
kou hagane steel
koku kiza-mu, kiza-mi to carve
koku - cereal
kotsu hone bone
kon koma-ru get trouble
sa, sha suna sand
za suwa-ru sit
sai su-mu finish, end
sai saba-ku, ta-tsu to judge
saku - policy
satsu, saku - counter for book
san kaiko silkworm
shi ita-ru attain
shi watashi me, I, private
姿 shi sugata figure
shi mi-ru viewed
shi - word
shi - magazine
ji - magnet
sha i-ru to shoot
sha su-teru to throw
shaku - scale
jaku waka-i young
ju ki big tree
shuu osa-meru, osa-maru reap
shuu, sou mune zong
shuu, ju tsu-ku, tsu-keru take, put
shuu, shu - masses, great number
juu, shou, ju shitaga-u, shitaga-eru to follow
juu tate longitudinal
shuku chiji-mu, chiji-reru to shrink
juku u-reru mature, be ripe
jun - net
sho tokoro processing
sho - station
sho shiro various
jo, ji nozo-ku to except
shou - general
shou kizu wound
shou sawa-ru to affect
jou shiro castle
jou mu-su, mu-reru to steam
shin hari needle
jin, ni - nucleolus
sui ta-reru, ta-rasu hand down, drip
sui o-su infer
sun - dimension
sei, jou saka-ru, mo-ru prosperous, serve
sei hijiri holy
sei makoto sincerity
sen - declaration
sen moppa-ra exclusive
sen izumi fountain
sen ara-u to wash
sen so-meru, shi-miru to dye
zen yo-i good
sou kana-deru instrument
sou mado window
sou, zou tsuku-ru to create
sou, shou yosoo-u to dress
sou - layer
sou ayatsu-ru, misao manipulate
zou kura warehouse
zou - viscera
son, zon - exsisting
son touto-I, tatto-i precious
taku - home
tan saga-su, sagu-ru to look for, search
tan nina-u, katsu-gu carry on one's shoulder
tan - reborn
dan - ladder
dan atataka-I, atata-meru warm
chi ne, atai price
chuu - air
chuu - loyalty
cho arawa-su, ichijiru-shii author
chou - agency
chou itadaku, itadaki receive
chou shio tide
chin - wage
tsuu ita-I, ita-mu pain
ten - exhibition
tou u-tsu to avenge
tou - party
tou - sugar
- todo-ku, todo-keru to reach
nan muzuka-shii, kata-i difficult
nyuu chichi milk
nin mito-meru to admit
nou, na osa-meru, osa-maru pay
nou - brain
ha - clique, faction
hai oga-mu worship
hai se, sei, somu-ku back
hai - lung
hai - haikuu, actor
han - team
ban - evening, night
hi ina no
hi - critism
hi hi-meru secret
fuku hara stomach
fun furu-u wield
hei nara-bu, nara-beru, nami line up
hei - floor kingdom
hei to-jiru, shi-meru, shima-ru to close
hen kata pieces, one side
hou ogina-u supplement
bo kura-su, kura-shi live, get along
hou takara treasure
hou tazu-neru, otozu-reru to visit
bou na-kunaru die
bou wasu-reru forget
bou - stick
mai - counter for flat things
baku, maku - curtain
mitsu - dense
yuu sugu-reru, yasa-shii superiority
mei - alliance
bo, mo - schematic
yaku wake reason
yuu - post
you osana-i young
yoku ho-shii, hos-suru want
yoku - next
ran mida-su, mida-reru turbulent
ran tamago egg
ran - list of
ri ura back
ritsu, richi - commandment
rin nozo-mu look out on
rou hoga-raka cheerfulness

Also Read: Japanese Kanji Grade 5 List and Their Meanings

Yeah, finally we finished all characters of kyouiku kanji, from grade 1 to grade 6 so that we have passed elementary school in Japan^^ hihi, next just focus on learning intermediate Kanji^^.

2 Responses to "Japanese Kanji Grade 6 List and Their Meanings"

  1. thank for your note it help me a lot.. can't wait for intermediate kanji lesson..

    ReplyDelete

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/