Japanese Kanji Grade 3 List and Their Meanings

As you knew, we finished to learn all characters of Kanji grade 3, so today, we will review all characters of Kanji grade 3 to ensure we have memorized the kanji well^^ if you still cannot memorize it, I recommend you to learn it once again, but if you still cannot, just skip the kanji lessons and learn the lessons you like first, and come to learn Kanji later. Ok friends, back to the topic, there are about 200 kanji in this grade, so, it's ok if you can only memorize half of them at the first time you learn them^^. Don't forget to note the kanji you don't know the meaning and the reading and learn it again, again and again till you can completely memorize all kanji. And this is the list of all kanji on Kanji grade 3 lesson


Kanji
Onyomi
Kunyomi
Meaning
aku, o
waru-i
bad
an
yasu-i
cheap
an
kura-i
dark
i
-
doctor
i
-
committee
i
-
attention
iku
soda-tsu, soda-teru
education
in
-
member
in
-
council
in
no-mu
drink
un
hako-bu
to transport, to carry
ei
oyo-gu
to swim
eki
-
station
ou
-
central
ou
yoko
beside
oku
ya
shop, room
on
atata-kai, atata-meru
warm
ka, ke
ba-keru
change with age
ka
ni
load, baggage
kai
-
world
kai
a-ku, hira-ku, a-keru
to open
kai
-
floor
kan
samu-i
cold
kan
-
to feel
kan
-
china
kan
yakata
palace
gan
kishi
beach
ki
o-kiru
to get up
ki
-
periode
kyaku
-
guest, customer
kyuu
kiwa-meru
research
kyuu
oso-gu, se-ku
to hurry
kyuu
-
class
kyuu
miya
shinto shrine
kyuu
tama
ball
kyo
sa-ru
past
kyou
hashi
bridge
gyou
waza
business
kyoku
ma-geru, ma-garu
instrument, bend
kyoku
-
bureau
gin
-
silver
ku
-
district
ku
kuru-shii, kuru-shimu
suffer
gu
-
tools
kun
kimi
you
kei
kaka-ru, kaka-ri
to involve
kei
karu-i
light
ketsu
chi
blood
ketsu
ki-meru, ki-maru
to decide
kyuu
to-gu
to research
ken
-
prefecture
ko, ku
-
warehouse
ko
mizuumi
lake
kou
muka-u
to face
kou
shiawa-se, saiwa-i
happiness
kou
minato
harbor
gou
-
number
kon
ne
root
sai
matsu-ri
festival
-
sara
dish
shi
tsuka-eru
to serve, to work for
shi
shi-nu
die
使
shi
tsuka-u
to use
shi
haji-maru, haji-meru
to start, to begin
shi
yubi, sa-su
finger
ji
mo-tsu
to carry, to posses
shiki
-
event
jitsu
mi, mino-ru
reality, fruit
sha
utsu-su, utsu-ru
photo
sha
mono
person
shu
omo, nushi
chief
shu, su
mamo-ru
to protect
shu
to-ru
to take
shu
sake
sake
ju
u-keru
to receive
shuu, su
-
state
shuu
hiro-u
to find, to pick up
shuu
o-waru, o-eru
to end, to finish
shuu
nara-u
to study
shuu
atsu-maru
to gather, to collect
juu
su-mu, su-mai
to stay, to live
juu, chou
omo-I, kasa-neru
heavy
宿
shuku
yado-ru
inn
sho
tokoro
place
sho
atsu-i
hot
jo
tasu-keru, tasu-karu
to help
shou
-
shine
shou
ke-su, ki-eru
to turn off, vanish
shou
akina-u
trade
shou
-
chapter
shou
ka-tsu, masa-ru
to win
jou
no-ru, no-seru
to ride, get on
shoku
u-eru, u-waru
to plant
shin
mou-su
to say
shin
mi
body
shin, jin
kami
god
shin
ma
true
shin
fuka-I, fuka-meru
deep
shin
susu-mu, susu-meru
advance
se, sei
yo
age
sei
totono-u, totono-eru
to arrange
shaku
mukashi
former, a long time ago
zen
matta-ku, sube-te
whole, entirely
shou, sou
ai
mutually
sou
oku-ru
to send
sou
omo-u
idea
soku
iki
to sigh
soku
haya-I, haya-meru
fast
zoku
-
family
hoka
ta
other, another
da
u-tsu, u-teru
to hit, to strike
tai, tsui
-
versus, opposition
tai
ma-tsu
to wait
dai
ka-waru
to replace
dai
-
first, -st, -nd, -th
dai
-
problem
tan
sumi
choal
tan
mijika-i
short
dan
-
discuss
chaku
ki-ru, tsu-ku
to wear, to arrive
chuu
soso-gu
to pour into
chuu
hashira
pillar
tei, chou
-
even number
chou
-
note
調
chou
shira-beru, totono-eru
to investigate
tsui
o-u
to chase
tei
sada-meru
to determine
tei
niwa
yard, garden
teki
fue
whistle, flute
tetsu
-
iron
ten
koro-bu
to turn, to fall down
to
miyako
metropolitan
do
tabi
degree
tou
na-geru
to throw
tou
mame
bean
tou
shima
island
tou
yu
hot water
tou,to
nobo-ru
to climb
tou
hito-shii
equal
dou
ugo-ku,ugo-kasu
to move
dou
warabe
child
nou
-
agriculture
ha
nami
wave
hai
kuba-ru
to distribute
bai
-
double
-
hako
box
-
hatake
field
hatsu,hotsu
ta-tsu
departure
han
so-ru,so-rasu
opposite
han
saka
hill
han
ita
board
hi
kawa
skin
hi
kana-shii,kana-shimu
sad
bi,mi
utsuku-shii
beautiful
bi
hana
nose
hitsu
fude
writing brush
hyou
koori
ice
hyou
arawa-su
to express
byou
-
second
byou
yamai,ya-mu
disease
hin
shina
goods
fu
ma-keru,ma-kasu
to lose
bu
he
part
fuku
-
clothes
fuku
-
good fortune
futsu, butsu
mono
thing
hei
hira,tai-ra
flat, ordinary
hen
kae-su,kae-ru
to return
ben
tsuto-meru
make efforts
hou
hana-su,hana-tsu
to realise
mi
aji
tasty
mei,myou
inochi
life
men
omo,tsura,omote
surface
mon
to-u,ton
to ask
yaku,eki
-
service
yaku
kusuri
medicine
yuu,yu
yoshi
reason
yuu,yu
abura
oil
u,yuu
a-ru
exist
yuu
aso-bu
to play
yo
arakaji-me
in advance
you
hitsuji
sheep
you
-
ocean
you
ha
leaf
you
-
sun
you
sama
mr, master
raku
o-chiru,o-tosu
to fall down, to drop
ryuu,ru
naga-reru,naga-su
to flow, to stream
ryo
tabi
trip, travel
ryou
-
both
ryoku,roku
midori
green
rei,rai
-
expression of gratitude
retsu
-
column, row
ren
ne-ru
to knead
ro
ji
path
wa
nago-mu,yawa-ragu
harmony, peace

How many kanji you can't read, 10, 100 or more? Note them! And learn them again^^, most of learners (including me) at the first time learning Kanji, they only can remember most possibly a half of them^^. Ok today's class is over. I will meet you tomorrow.

0 Response to "Japanese Kanji Grade 3 List and Their Meanings"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/